Algemene Voorwaarden | Bij Ireen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website www.bijireen.nl, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Bij Ireen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onzen zijde. Bij Ireen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

© Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Bij Ireen of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Bij Ireen en vrijwaren Bij Ireen derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder onderling overleg met- of schriftelijke toestemming van Bij Ireen worden verveelvoudigd.

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verbindend medium Irene Slangen:  Aangesloten bij de beroepsvereniging het NIBIG onder registratienummer 528207. Gevestigd onder de praktijknaam Bij Ireen.

In de volgende artikel verder vermeld als Bij Ireen
Cliënt: de persoon aan wie door de training, coaching en/of advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens vertegenwoordiger. Praktijkadres: de locatie waar diensten als geneeskundig therapeut worden uitgeoefend. Arts: de huisarts/specialist door de cliënt naar consulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Bij Ireen geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Bij Ireen kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Bij Ireen de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet van belang of de cliënt zelf contact heeft opgenomen dan wel is verwezen.

Artikel 4: Uw verantwoordelijkheid
Een deel van de behandelingen welke Bij Ireen in haar praktijk aanbied, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg. Ze dienen niet ter vervanging van een medische behandeling door een arts of specialist. Daarom behandelt Bij Ireen geen aandoeningen, die doorverwijzing van een arts of specialist nodig hebben. Ook stelt Bij Ireen geen diagnoses, schrijft geen recepten uit en geeft geen medicijnen mee. Raadpleeg daarom altijd eerst uw arts of specialist als uw klachten hebt

Artikel 5 : Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Bij Ireen gerechtigd om het consult in rekening te brengen.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Bij Ireen de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn BTW vrij voor wat betreft de te leveren diensten. Bij Ireen is gerechtigd prijsstijgingen door de te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Bij Ireen beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Bij Ireen behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van noch Bij Ireen geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Bij Ireen verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Bij Ireen dient vooraf contant of vooraf door overschrijving dan wel door pinbetaling plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt ontvangt tevens declaraties voor de consulten.

Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Voor zover betaling achteraf met Bij Ireen is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bij Ireen aan te geven wijze. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Er komt u geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) . Evenmin bent u gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Bij Ireen heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en /of de begeleiding van Bij Ireen is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De resultaten zijn grotendeels eigen verantwoordelijk van de cliënt. Bij Ireen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Bij Ireen verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bij Ireen.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Bij Ireen verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Bij Ireen nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Bij Ireen om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Bij Ireen te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Bij Ireen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bij Ireen is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 12: Gegevens cliënt
Bij Ireen zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

 

Deel dit

Bel mij

UA-114704685-2
X